17 dic. 2019

UNIBERTISTATErako SARBIDE PROBA (>25 eta >45).

Matrícula para la Prueba de Acceso para >25 y >45:

Izena 2020ko otsailaren 3tik 7ra eman ahal izango da, Campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoan eta https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/ helbidean.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

  • Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian edo web orrian.
  • NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko.
  • Tasen murrizpena edo salbuespena izateko eskubidea frogatzen duen indarreko dokumentuaren fotokopia.
  • Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatuak ez daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea ematen dionik.

Azterketaren eguna eta tokiak

Azterketa 2020ko maiatzaren 8an ostiralean izango da, egutegian agertzen diren orduetan eta tokietan.La inscripción podrá realizarse, del 3 al 7 de febrero de 2020, en las oficinas de los Vicerrectorados de Campus y Negociado de Acceso y en:                      https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home

Documentos que deben presentar

  • Solicitud cumplimentada en el impreso establecido o web.
  • Original y fotocopia para su cotejo del DNI, del pasaporte u otro documento oficial que acredite la edad.
  • Fotocopia de documento sin caducar, que acredite la reducción o exención de tasas.
  • Declaración jurada de no estar en posesión de ninguna titulación o estudios que den aceso a la Universidad o a las titulaciones elegidas.

Fecha y lugares de examen

La prueba se celebrará el viernes 8 de mayo de 2020 en los tres campus en los lugares y horarios que se indican en el calendario de la prueba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario